1. پروفایل ترانسکریپتوم نوک شاخه و ریشه گیاه سویا

سعید میرزایی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 409-421

چکیده
  چکیده در گیاهان مریستم های انتهای شاخه و ریشه، نواحی دارای سلول‌ های بنیادی هستند. مریستم نوک شاخه سلول های مورد نیاز برای توسعه ساختار های هوایی گیاه مانند برگ‌ها، گل‌ها، شاخه‌ها و فواصل بین Node ها را تامین می کند و مریستم نوک ریشه مسئول ایجاد اندام های زیر زمینی گیاه می باشد. علاوه بر این ریشه از اجزای اصلی تغذیه و استفاده از آب در ...  بیشتر