کلیدواژه‌ها = تجزیه خوشه‌ای
ارزیابی تنوع ژنتیکی گوآوا (Psidium guajava ) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 279-296

محمد ضابط؛ حامد ناصری؛ زهره علیزاده


بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گندم نان (Triticum aestivum L.)با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR و RAPD

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 197-207

مژده رحمانی؛ مهدی رحیمی؛ مریم عبدلی نسب؛ محمود ملکی


مطالعه ساختار ژنتیکی توده‌های بومی سویا ( Glycinmax (L.) Merr.) و تغییرات آن در طی حفاظت در مزرعه با استفاده از نشانگرهای RAPD و صفات مورفوفنولوژیکی

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 496-508

محمدرضا عباسی؛ شوئیچی فوکوئوکا؛ کاورو ابانا


بررسی تنوع ژنتیکی مقاومت به بیماری بلایت باکتریایی گندم (Pseudomonas syringae‌‌ pv. Syringae) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR در ارقام گندم بومی ایران

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 65-75

سیده زهرا فاطمی فرد؛ اسد معصومی اصل؛ رسول رضایی


بررسی تنوع ژنتیکی در بین ژنوتیپ‌های ایرانی گیاه پنیرک (Malva neglecta) با استفاده از کدون‌های آغاز هدف واقع شده (SCoT)

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 116-125

عبدالمهدی نوریان


تنوع ژنتیکی ارقام نخل خرما در استان‌های‌ سیستان و بلوچستان و هرمزگان با ریزماهواره

دوره 31، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 172-186

حسام الدین تقی نژاد؛ لیلا فهمیده؛ داوود صمصام پور؛ مجید عسکری سیاهویی


گروه‌بندی و ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی Plantago psyllium با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 141-151

مهدی رمضانی؛ مهدی رحیمی