کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی روابط ژنتیکی میان گونه‌های دیپلوئید جنس Aegilops و Triticum

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 105-121

علی اشرف مهرابی؛ هومن شیروانی


چندشکلی جایگاه ژنی MHC-DAB II در ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmicthys molitrix) تکثیرشده به روش نیمه طبیعی

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 122-136

الهام جرفی؛ محمدرضا کلباسی؛ مجید صادقی زاده


بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گونه مریم نخودی (Teucrium polium) در غرب ایران با استفاده از نشانگر مولکولی SCoT

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 343-353

محسن فرشادفر؛ هومن شیروانی؛ مصطفی امجدیان؛ عبدالمهدی نوریان


مطالعه تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های رازیانه با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 203-211

محسن فرشادفر؛ هومن شیروانی؛ مصطفی امجدیان؛ مهرانوش قلی پور


بررسی تنوع ژنتیکی در بین ژنوتیپ‌های ایرانی گیاه پنیرک (Malva neglecta) با استفاده از کدون‌های آغاز هدف واقع شده (SCoT)

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 116-125

عبدالمهدی نوریان


ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی لاین‌های ذرت (Zea mays L.)با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 32، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 230-241

علی غفاری آذر؛ رضا درویش زاده؛ زهرا آقاعلی؛ دانیال کهریزی؛ بابک درویشی


تنوع ژنتیکی ارقام نخل خرما در استان‌های‌ سیستان و بلوچستان و هرمزگان با ریزماهواره

دوره 31، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 172-186

حسام الدین تقی نژاد؛ لیلا فهمیده؛ داوود صمصام پور؛ مجید عسکری سیاهویی


بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های Dactylis glumerata با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 27-35

هوشنگ رحمتی؛ هومن شیروانی


بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های چچم دائمی (Lolium perenne) با استفاده از نشانگرهای مولکولی و بیوشیمیایی

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 361-374

هوشمند صفری؛ هومن شیروانی؛ لیدا فریدونی


بررسی خاصیت آنتاگونیستی وتنوع ژنتیکی جدایه های استرپتومایسس استخراج شده از خاکهای استان کرمان جهت کنترل بیولوژیک قارچ بیمارگر Sclerotinia sclerotiorum

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 219-229

فاطمه بنی اسدی؛ امین باقی زاده؛ غلامحسین شهیدی بنجار


بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم دیم با استفاده ازآغازگرهای نیمه تصادفی اینترونی-اگزونی

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 120-129

احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ کامران سمیعی؛ رضا دریکوند


گروه‌بندی و ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی Plantago psyllium با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 141-151

مهدی رمضانی؛ مهدی رحیمی


مقایسه ژنتیکی ماهی گل چراغ Garra rufa (Heckel, 1843) در رودخانه های شاهپور (کازرون) و بریم (گچساران) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 106-116

سید علی اکبر هدایتی؛ قاسم عسکری؛ علی شعبانی؛ زهرا سلطانی فر


تنوع ژنتیکی سیب شرقی (Malus Orientalis Uglitz.) جنگل هیرکانی ایران با استفاده از نشانگر ISSR-PCR

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 359-369

علی خدادوست؛ حامد یوسف زاده؛ نرجس امیر چخماقی؛ حمید عبداللهی؛ اباصلت حسین زاده کلاگر


مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه های Septoria tritici از مزارع گندم استان ایلام با استفاده از نشانگر SSR

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 433-451

خشنود نوراللهی


ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های چغندرقند مقاوم و حساس به نماتد سیستی Heterodera schachtii با استفاده از نشانگرهای مولکولی SSR

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 302-311

پریناز عسکری نژاد؛ جعفر وطن دوست؛ مهدی نصر اصفهانی


ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های ایرانی و ژنوتیپ های خارجی گلرنگ(Carthamus tinctorius ) با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگر مولکولی RAPD

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 94-106

محمود قربانزاده نقاب؛ رحیم افضل


مقایسه نشانگرهای اینترونی و اگزونی در ارزیابی تنوع ژنتیکی آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens)

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 462-472

فرزانه مجیری؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ رضا مؤمنی


بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های سه گونه بابونه(Anthemis sp) با استفاده از فعالیت آنزیمی پراکسیداز

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 35-43

مریم السادات ذکری؛ پروین صالحی شانجانی؛ حمیده جوادی؛ محمد علی علیزاده


بررسی ارتباط بین تنوع ژنتیکی و توزیع جغرافیایی میان 11 جمعیت وحشی Dactylis glomerata توسط پروتئینهای کل

دوره 26، شماره 3، آذر 1392، صفحه 278-288


بررسی تنوع وراثتی ارقام زراعی و گونه های خودروی جنس Crocusبا استفاده از نشانگر ISSR در ایران

دوره 26، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 164-173