بیوتکنولوژی
1. بررسی بیان ژن‌های NAC6 و NAC10 بر روی گیاه تراریخت و غیر تراریخت برنج

کبری عرب؛ رودابه راوش؛ بهروز شیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1399

چکیده
  پروتئین‌های متصل شونده به عناصر پاسخ دهنده به تنش خشکی از اهمیت ویژه ای در بالا بردن مقاومت گیاه به تنش خشکی برخوردارند. در این تحقیق با هدف تعیین تفاوت بیان فاکتورهای رونویسی در بافت های مختلف، بیان ژن‌های کد کننده عوامل رونویسی NAC10 و NAC6 در برنج تحت تنش خشکی در بافت‌های برگ و بساک مورد بررسی قرار گرفتند. بذور گیاه تراریخته برنج و ...  بیشتر

2. بررسی مقایسه ای پروموترهای ژن های Catalase2 و Thioredoxin H5 در آرابیدوپسیس به منظور تعیین نحوه ی کارکرد آن ها در پاسخ به تنش های زیستی و غیر زیستی

زهرا رینتی؛ روح اله شاملو دشت پاگردی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 349-360

چکیده
  به منظور بررسی نقش عناصر تنظیمی سیس نواحی پروموتری بر الگوی بیان ژنهای Catalase 2 (CAT2) و Thioredoxin H5 (TRX5) در گیاه آرابیدوپسیس در پاسخ به تنشهای مختلف زیستی و غیرزیستی، توالی پروموتری ژن‌های موردنظر، عناصر تنظیمی سیس موجود در آنها و داده‌های مربوط به بیان این ژنها در تنشهای مختلف به ترتیب با استفاده از Phytozome، PlantCARE و The Bio-Array Resource for Plant Biology دریافت ...  بیشتر