کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
شناسایی نشانگرهایIRAP مرتبط با صفات مورفولوژیکی-زراعی در آفتابگردان دانه روغنی (Helianthus annuus L.) تحت شرایط آبیاری معمولی و محدود

دوره 36، شماره 4، دی 1402، صفحه 343-357

10.22034/cmr.2023.2166

نسرین اکبری؛ رضا درویش زاده


تغییرات ساختاری بافت‌های ریشه، ساقه و برگ در گندم رقم میهن تحت تنش خشکی

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 393-404

کلثوم عزیزی؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ جلال سلطانی


بررسی بیان ژن‌های NAC6 و NAC10 بر روی گیاه تراریخت و غیر تراریخت برنج

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 29-43

کبری عرب؛ رودابه راوش؛ بهروز شیران


ارتباط نشانگر‌های مولکولی ریز ماهواره با صفات مرفوفنولوژیک در برنج تحت شرایط غرقاب و تنش خشکی

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 226-239

سمیه میری؛ حسین صبوری؛ علی اکیر عبادی؛ سید جواد سجادی


بررسی اثر متقابل تنش خشکی با آسکوربات وسالیسیلیک اسید برفعالیت برخی آنزیمهای آنتی اکسیدان و فلاونوئیدها در گیاه بامیه Hibiscus esculentus L.

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 35-43

امین باقی زاده؛ محمود حاج محمدرضایی؛ زهرا توحیدی


ارتباط نشانگر‌های ISSR با صفات زراعی برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی

دوره 32، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 106-122

محمدرضا کریم؛ حسین صبوری؛ محمد علی ابراهیمی


اثر تنش خشکی بر بیان ژن‏های کدکننده آنزیم‎ اس-آدنوزیل-ال‎متیونین: فسفواتانول‎آمین‎ان-متیل‎ترانسفراز (PEAMT) در آرابیدوپسیس

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 539-550

زهرا زنگیشه ای؛ هومن سالاری