1. بررسی اسانس سه گونه مرزه (S. spicigera , S. rechingeri , S. macrantha) علیه باکتری های عامل عفونت بیمارستانی و قارچ کاندیدا آلبیکنس

المیرا احسانی؛ فاطمه سفیدکن؛ فرزانه حسینی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 107-119

چکیده
  به منظور بررسی اسانس سه گونه مرزه (S. spicigera ,S. rechingeri ,S. macrantha) علیه باکتری های عامل عفونت بیمارستانی و قارچ کاندیدا آلبیکنس، ابتدا از هر سه گونه مرزه فوق دو اکسشن از باغ گیاه شناسی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در سال 1391جمع آوری شده و سپس اسانس این گیاهان به روش تقطیر با آب جداسازی گردید.آنالیز ترکیبات تشکیل دهنده اسانس‌ها توسط دستگاه ...  بیشتر