میکروبیولوژی
1. بررسی توانائی تولید هورمون‌های محرک رشد جیبرلین و ایندول اسید استیک در باکتری‌های اندوفیت Pseudomonas fluorescence در سویا رقم L17

فایقه اطمینانی؛ ادیبه اطمینانی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 446-457

چکیده
  باکتری‌های اندوفیت قادرند بدون اینکه علائم مشخصی داشته باشند، برای مدت‌های مدید در بافت داخلی گیاه میزبان حضور داشته باشند. این گروه از میکروارگانیسم‌ها به عنوان باکتری‌های محرک رشد در بیشتر موارد گزارش شده‌اند. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی باکتری اندوفیت در سویا رقم L17 انجام پذیرفته است. در این تحقیق باکتری اندوفیت سودوموناس ...  بیشتر

2. پروفایل ترانسکریپتوم نوک شاخه و ریشه گیاه سویا

سعید میرزایی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 409-421

چکیده
  چکیده در گیاهان مریستم های انتهای شاخه و ریشه، نواحی دارای سلول‌ های بنیادی هستند. مریستم نوک شاخه سلول های مورد نیاز برای توسعه ساختار های هوایی گیاه مانند برگ‌ها، گل‌ها، شاخه‌ها و فواصل بین Node ها را تامین می کند و مریستم نوک ریشه مسئول ایجاد اندام های زیر زمینی گیاه می باشد. علاوه بر این ریشه از اجزای اصلی تغذیه و استفاده از آب در ...  بیشتر