1. قهوه‌ای شدن ریزنمونه‌های برگی چهار گونه‌ی گیاهی از خانواده سولاناسه پس از القا شدن با سویه‌هایی از باکتری آگروباکتریوم رایزوژنز

زهرا شاکران؛ مهرناز کیهانفر

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 252-263

چکیده
  تشکیل ریشه‌های مویین بوسیله انتقال ژن‌های خاصی از پلاسمید باکتری آگروباکتریوم رایزوژنز به ریزنمونه‌های گیاهی صورت می‌گیرد. استفاده از این ریشه‌ها سبب افزایش تولید متابولیت‌های ثانویه با ارزش دارویی می‌شود. یکی از مهمترین عواملی که باعث عدم تولید ریشه‌های مویین در ریزنمونه‌های گیاهی پس از مجاورت با سویه‌های مختلف باکتری آگروباکتریوم ...  بیشتر