کلیدواژه‌ها = میزان نسبی آب
مقایسه بیان ژن Rboh در هندوانه زراعی (Citrullus lanatus) و هندوانه وحشی (Citrullus colocynthis) تحت تاثیر تنش خشکی

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 399-408

نسرین صلاحی؛ زهرا سلیمانی؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور