بیولوژی مولکولی
1. بررسی مولکولی القا کلروز توسط ژنهای rolC و trolC در گیاه توتون

حسین گردونپر؛ هانیه محجل شجا؛ محمدعلی حسینپور فیضی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 579-587

چکیده
  ژنهای rooting locus) rol) بر روی Transferred DNA) T-DNA) باکتری Agrobacterium rhizogenes قرار دارند که با انتقال به میزبان گیاهی باعث ایجاد تغییرات مورفولوژیک و رشد و نموی در گیاه می شوند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر ژن rolC از این باکتری و هومولوگ گیاهی آن یعنی ژن trolC از گیاه توتون، بر رشد و نمو گیاه Nicotiana tabacum cv.samsun انجام گرفته است. در این تحقیق ابتدا DNA گیاهان تراژن ...  بیشتر