بیوشیمی
1. بررسی اثرات خاک‌های آلوده به سیانید بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه Sorghum bicolor

اکرم شکوهیان قهفرخی؛ محمدرضا زمانی؛ فاطمه حیدریان؛ علی رضا منصوریان

دوره 34، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 94-108

چکیده
  آلودگی خاک به آلاینده‌های صنعتی خطرات روز افزونی را برای انسان، محیط زیست و سایر موجودات زنده به همراه دارد. سیانید یکی ازآلاینده‌های بسیار سمی و خطرناک می‌باشد که برای استحصال طلا استفاده می‌شود. یکی از روش های مقرون به صرفه ای برای از بین بردن سیانید در محیط زیست و خاک، گیاه پالایی است. در این تحقیق پاسخ های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ...  بیشتر

2. اثر آلودگی نفتی خاک بر برخی ویژگیﻫﺎی فیزیولوژیکی و مولکولی گیاه

سعیده رجایی؛ سید مهدی سیدی؛ فایز رئیسی؛ بهروز شیران؛ مریم معظم

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 181-197

چکیده
  تنش های غیر زیستی بازدهی گیاه پالایی را به عنوان فن آوری سازگار با محیط زیست و مقرون به صرفه در پالایش آلودگیﻫﺎی خاک کاهش ﻣﻲدهد. هدف از این تحقیق بررسی اثر تنش آلودگی نفتی و مسن خاک (10%وزنی: غلظت کل هیدروکربن های نفتی) طی فرایند گیاه پالایی بر دو گونه گراس (جو دوسر وحشی و جو زراعی) بود. به علاوه اثر تلقیح ریزوباکتریﻫﺎی تجزیه کننده نفت ...  بیشتر