کلیدواژه‌ها = گیاه دارویی
شناسایی ترکیبات فیتوشیمیایی و اثرات ضدقارچی اسانس سه جمعیت‌ گلپر(Heracleum persicum) از شمال و شمال غرب ایران

دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 57-68

مریم رضاپور؛ محمد فتاحی؛ یوبرت قوستا


بررسی بیان برخی ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی ترپنویید‌ها و فنیل‌پروپانوییدها در بافت‌ها، مراحل نموی و تحت تیمار متیل‌جاسمونات در بومادران

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 76-86

احسان فتحی؛ محمد مجدی؛ اسعد معروفی؛ دارا دستان


بررسی تنوع ژنتیکی در بین ژنوتیپ‌های ایرانی گیاه پنیرک (Malva neglecta) با استفاده از کدون‌های آغاز هدف واقع شده (SCoT)

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 116-125

عبدالمهدی نوریان


ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های گیاه خارمریم با استفاده از نشانگر‌ مولکولی

دوره 31، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 210-221

نوید زمانی؛ خالد میرزایی؛ وحید زمانی