1. بررسی جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه بادمجان (Solanum melongena L.) تحت تأثیر عصاره حلال‌های مختلف برگ اکالیپتوس (Eucalyptusglobulus Lobill.)

محمود دژم؛ صدیقه سادات خالقی؛ رضا عطااللهی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 170-180

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر دگرآسیبی غلظت‌های مختلف عصاره‌های برگی گیاه اکالیپتوس (E. globulus) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بادمجان رقم محلی جهرم پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاٌ تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل 5 نوع عصاره آبی، متانولی، اتیل استاتی، استونی و بنزنی برگ اکالیپتوس و غلظت‌های مختلف هریک از این عصاره‌ها در 5 سطح ...  بیشتر