کلیدواژه‌ها = مکان یابی فاصله ای مرکب
شناسایی مکان های ژنی کنترل کننده زمان گلدهی در توتون تیپ شرقی

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 438-447

فرامرز هوشیار دل؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی