کلیدواژه‌ها = پروتئین نوترکیب
بیان و تخلیص پروتئین ایمنوژن نوترکیب دربردارنده فاکتورهای بیماری زای شیگلا دیسانتری

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 474-483

حسین طراحی مفرد؛ شهرام نظریان؛ امیر میمندی پور


کلون سازی و بیان ترشحی فاکتور رشد بتا-NGF انسانی با استفاده از پپتید نشانه ی اصلاح شده ی آنزیم آلفا آمیلاز باسیلوس لیکنی فورمیس بومی ایران

دوره 32، شماره 3، آبان 1398، صفحه 377-388

سمانه قبادی نصر؛ زهرا حاجی حسن؛ ناصر انصاری پور


مخمر پیکیا پاستوریس: ابزار آزمایشگاهی مناسب برای تولید پروتئین های نوترکیب

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 154-177

زهرا الیاسی گرجی؛ امیر امیری یکتا؛ سعید حسنی؛ محمدحسین صنعتی