کلیدواژه‌ها = رت قهوه ای (Rattus norvegicus )
تنوع ژنتیکی جمعیت نزد گونه های جنس Rattus در شهر تهران

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 223-236

حسن رجبی مهام؛ سمیه کشتکار؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ مهین میرزایی