1. کلونینگ و بیان ژن کد کننده آنزیم لاکاز از باکتری باسیلوس آنتراسیس سویه QZA2

پروین زمانی؛ محمدعلی آموزگار؛ خسرو خواجه

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 54-64

چکیده
  لاکازها به دلیل توانایی اکسیداسیون طیف گسترده‌ای از ترکیبات فنولی کاربردهای بیوتکنولوژیکی گوناگونی دارند. در این مطالعه سویه بومی QZA2 که از خاک‌های ایران جدا شده است مورد استفاده قرار گرفت. این سویه بر اساس توالی SrRNA 16دارای بیش‌ترین شباهت به باکتری باسیلوس آنتراسیس سویه ATCC 14578 بود. ژن کد کننده آنزیم لاکاز از سویه QZA2 به وسیله پرایمرهای ...  بیشتر