کلیدواژه‌ها = بساک
ویژگی‌های تکوینی گامتوفیت نر و ماده در بابونه زاگرسی

دوره 37، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 16-29

10.22034/cmr.2024.2319

زهره شیرخانی؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ کلثوم عزیزی


بررسی ویژگی های ساختاری و تکوینی دانه گرده، تخمک، رویان و دانه در گونه Ebenus stellata

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 278-291

نیره تنعمی؛ پریسا جنوبی؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ احمد مجد؛ مسعود رنجبر