کلیدواژه‌ها = فلاونوئید
بررسی فعالیت ضد‌اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره متانولی برگ‌های نعناع دشتی

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 455-468

مرتضی یزدانی؛ فرشته جوکار کاشی؛ اکرم رحیمی مقدم


بررسی میانکنش ترکیبات فلاونوئیدی بره موم با آنزیم استیل کولین استراز انسانی با استفاده از داکینگ مولکولی

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 322-337

صفا لطفی؛ الهام رضوان نژاد؛ حسین لنجانیان


بررسی اثر متقابل تنش خشکی با آسکوربات وسالیسیلیک اسید برفعالیت برخی آنزیمهای آنتی اکسیدان و فلاونوئیدها در گیاه بامیه Hibiscus esculentus L.

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 35-43

امین باقی زاده؛ محمود حاج محمدرضایی؛ زهرا توحیدی


اثرات القاء پلی‌پلوئیدی بر روی خصوصیات موروفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه زنیان (Carum carvi L.)

دوره 32، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 147-160

راحله اکبری؛ لیلا فهمیده؛ بهمن فاضلی نسب


تجمع رزمارینیک اسید و بیان ژن آنزیم تیروزین آمینوترانسفراز در گیاهچه‌های بادرنجبویه (Melissa officinalis) تیمار شده بانانو ذره اکسید مس

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 36-45

علی ریاحی مدوار؛ معین الدین نصیری بزنجانی؛ فاطمه رضائی؛ امین باقی زاده