کلیدواژه‌ها = شیزوتوراکس زارودنی (Schizothorax zarudnyi)
بررسی تغییرات کیفی اسپرم ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi Nikolskii, 1897 ) در پاسخ به القاء هورمونی

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 611-617

سمیه عرب نژاد؛ احمد قرایی؛ مصطفی غفاری؛ عبدالعلی راهداری