کلیدواژه‌ها = گیاهان دست ورزی شده ژنتیکی
شناسایی بذور سویای تراریخت مقاوم به رانداپ با استفاده از روش‌های مولکولی

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 555-564

2748

الهام قاضی زاده؛ امیر موسوی؛ فرانک هادی؛ هاله هاشمی