1. همسانه سازی، شناسایی و جداسازی یک ژن گلوکز اکسیداز (GOX) از قارچ Penicillium funiculosum

زهرا اسماعیل پور؛ قاسمعلی گروسی؛ رحیم حداد؛ رضا حیدری جاپلقی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 473-484

چکیده
  گلوکز اکسیداز (β-D-گلوکز:اکسیژن 1-اکسیدوردوکتاز) با استفاده از اکسیژن مولکولی به عنوان پذیرنده الکترون، اکسیداسیون β-D-گلوکز را به گلوکونیک اسید کاتالیز نموده و منجر به تولید پراکسید هیدروژن می¬شود. این آنزیم در دامنه وسیعی از قارچ¬های مختلف، عمدتاً جنس¬های Aspergillus و Penicillium تولید شده و کاربردهای وسیعی در صنایع مختلف از قبیل ...  بیشتر