کلیدواژه‌ها = "ساختار سه بعدی"
همسانه سازی، شناسایی و جداسازی یک ژن گلوکز اکسیداز (GOX) از قارچ Penicillium funiculosum

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 473-484

زهرا اسماعیل پور؛ قاسمعلی گروسی؛ رحیم حداد؛ رضا حیدری جاپلقی