کلیدواژه‌ها = "قارچ"
قارچ ها به عنوان یکی از عوامل فرسودگی زیستی بنای آرامگاه کوروش کبیر

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 290-298

نسیم مقبولی بلاسجین؛ پریسا محمدی


همسانه سازی، شناسایی و جداسازی یک ژن گلوکز اکسیداز (GOX) از قارچ Penicillium funiculosum

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 473-484

زهرا اسماعیل پور؛ قاسمعلی گروسی؛ رحیم حداد؛ رضا حیدری جاپلقی