کلیدواژه‌ها = آویشن کرک آلود
مقایسه نشانگرهای اینترونی و اگزونی در ارزیابی تنوع ژنتیکی آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens)

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 462-472

فرزانه مجیری؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ رضا مؤمنی