1. مطالعه‌ی کمی بیان ژن‌های دخیل در مسیر‌‌های بقاء سلولی و اتوفاژی در رده‌ی سلولی T-47D با ﺗﺄکید بر اعمال مقاومت سرمایی در سلول‌ها در حضور DMSO

مهرو وهابی؛ شاهرخ صفریان؛ سید جلال زرگر؛ لعیا علی اصغری

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 438-452

چکیده
  دی‌متیل‌سولفوکسید (DMSO) یکی از حفاظت‌کننده‌های سرمایی است که در زمان انجماد و نگهداری طولانی مدت سلول‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مطالعه، ساز و کار حفاظتی این ماده در رابطه با مسیرهای بقای سلولی و اتوفاژی مد نظر قرار گرفته است. بررسی سطح بیان ژن‌های دخیل در اتوفاژی با استفاده از Real time RT-PCR نشان داد که در پایین‌ترین غلظت ...  بیشتر