کلیدواژه‌ها = "
بررسی اثرضد توموری ترکیب شیمیاییN((پنج- نیتروتیوفن -2-(YLمتیلن)-2(فنیل تیو)بنزوهیدرازید درمدل موشی سرطان پستان

دوره 32، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 198-207

سوده دهقانی؛ مونا سلیمی؛ نرگس نیکونهادلطف آبادی


القای آپوپتوز رده سلولی کارسینومای مثانه 5637 در اثر تیمار با پودوفیلوتوکسین

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 399-405

ایمان صادقی؛ مهرداد بهمنش؛ مظفر شریفی؛ بهرام محمد سلطانی؛ نجمه احمدیان چاشنی