کلیدواژه‌ها = " اپوپتوز"
القای آپوپتوز رده سلولی کارسینومای مثانه 5637 در اثر تیمار با پودوفیلوتوکسین

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 399-405

ایمان صادقی؛ مهرداد بهمنش؛ مظفر شریفی؛ بهرام محمد سلطانی؛ نجمه احمدیان چاشنی