کلیدواژه‌ها = ساقه
تغییرات ساختاری بافت‌های ریشه، ساقه و برگ در گندم رقم میهن تحت تنش خشکی

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 393-404

کلثوم عزیزی؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ جلال سلطانی


پیشگویی دقیق ساختار دوم RNA مبتنی بر الگوریتم ژنتیک

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 428-437

27311

سهیلا منتصری؛ نصرالله مقدم چرکری؛ فاطمه زارع میرک آباد