کلیدواژه‌ها = ژنوتیپ
بررسی تنوع ژنتیکی مقاومت به بیماری بلایت باکتریایی گندم (Pseudomonas syringae‌‌ pv. Syringae) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR در ارقام گندم بومی ایران

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 65-75

سیده زهرا فاطمی فرد؛ اسد معصومی اصل؛ رسول رضایی


تأثیر غلظت‌های مختلف 2,4-D بر جنین‌زایی رویشی چند ژنوتیپ هویج ایرانی

دوره 31، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 269-278

مصطفی ناصری؛ حمیدرضا بلوچی؛ اسد معصومی اصل؛ علی مرادی


بررسی باززایی مستقیم گیاهچه در دو جمعیت گیاه داروئی هندوانه ابوجهل (Citrullus colosynthis L.)با استفاده از انواع ریزنمونه و تنظیم‌کننده‌های رشد

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 264-273

زینب قاسمی؛ اسد معصومی اصل؛ رضا امیری فهلیانی


اثر ژنوتیپ، ریزنمونه و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر اندام‌زایی درون شیشه‌ای آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 424-432

فهیمه میرزایی؛ ابراهیم دورانی؛ علی بنده حق