کلیدواژه‌ها = بیوانفورماتیک
بیان سازه نوترکیب حاوی CTLA4 در باکتری و بررسی فعالیت بیولوژیکی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

حسین مهدی زاده؛ جعفر سلیمیان؛ جعفر امانی؛ راحله حلبیان؛ زهرا نورمحمدی؛ یونس پناهی


شناسایی و پیشگویی میکروRNA جدید و بیماری هموفیلی A

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 425-437

حلیمه رضائی؛ مجید متولی باشی؛ سید جواد مولی


مطالعات مولکولی، بیوانفورماتیکی و تعیین ویژگی های عملکردی آنزیم کتکول 2و3 دی‌اکسیژناز از سویه Aneurinibacillus migulanus Znu12

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 16-28

ثریا محمدزاده؛ نسرین احمدپور؛ زیبا میرزایی؛ وهب جعفریان


شناسایی موتاسیون در اگزون های 13 و 23 و بخشی از اینترون 12 از ژن jhdm2a در انسان و ارتباط آن با ناباروری مردان

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 242-251

الهه سلیمانپور؛ زهره حجتی؛ محمد حسین نصر اصفهانی