کلیدواژه‌ها = SSCP
ارزیابی ارتباط چندشکلی ژن FTO با صفات لاشه و فراسنجه‌های خونی در بره‌های آمیخته افشاری-برولا مرینو

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 46-57

وحید سلمانی؛ محمد طاهر هرکی نژاد؛ معصومه صالح؛ مراد پاشا اسکندری نسب؛ داریوش سلیمی


شناسایی موتاسیون در اگزون های 13 و 23 و بخشی از اینترون 12 از ژن jhdm2a در انسان و ارتباط آن با ناباروری مردان

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 242-251

الهه سلیمانپور؛ زهره حجتی؛ محمد حسین نصر اصفهانی