1. اثر دو پکتین سیب یا اسید پکتیک (AP) و پکتین تغییر یافته مرکبات (MCP) بر ترشح نیتریک اکساید در دودمان سلولی توموری هیپوفیز موش GH3/B6

حوری سپهری؛ حسن مقتدری؛ آمنه رضایوف؛ لادن دلفی؛ سارا دشت بزرگی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 144-154

چکیده
  پکتین ها ترکیبات پلی ساکاریدی دیواره سلولی گیاهان می باشند که قادر به القای آپوپتوز در سلول های توموری هستند. مطالعه حاضر اثر این مواد بر آزادسازی نیتریک اکساید را مورد بررسی قرار داده است. تأثیر نیتریک اکساید بر سلول سرطانی به نوع سلول و غلظت آن بستگی دارد، که قادر به ایفای هر دو نقش مهاری و تسهیلی در روند آپوپتوز می باشد. طبق تحقیقات ...  بیشتر