کلیدواژه‌ها = سوپراکسید دیسموتاز
بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و پرولین در ارقام ذرت (Zea mays L.)تحت تنش شوری

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 77-90

داور ملازم؛ علی بشیرزاده


تغییرات فعالیت بیولوژیکی آنزیم های بزاقی در سیگاری ها

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 125-135

عاطفه قدیمی؛ ریحانه سریری؛ حسن آریاپور؛ علی عرفانی؛ فهیمه نصرت آبادی