کلیدواژه‌ها = Xanthomonas citri subsp.citri(xcici)
جداسازی و شناسایی اولین باکتری بومی کنترل کننده عامل بیماری شانکر مرکبات، Xanthomonas citri subsp.citri

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 111-118

27111

داریوش غلامی؛ سعید امین زاده؛ سید مهدی علوی؛ طناز گودرزی؛ نسرین کاظمی پور؛ جعفر ولیزاده