کلیدواژه‌ها = Bacillus
بهینه سازی پارامترهای تاثیرگذار محیط روی توانایی حذف استرازول رد جی تی ال توسط گونه های غالب Bacillus و Aeromonas در یک مطالعه کشت همزمان

دوره 32، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 87-97

فرهاد قادری؛ امیرحسین سیاح زاده؛ مسعود ابراهیمی قادی


تولید فیتاز از عصاره سبوس برنج به کمک سویه‌های باسیلوس جداشده از رسوبات بستر دریای مازندران

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 387-398

مجتبی محسنی؛ فاطمه قربانزاده؛ باقر سیدعلیپور


جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های باسیلوس سرئوس و باسیلوس سوبتیلیس به عنوان تولیدکنندۀ آنزیم پکتینازی از مناطق مختلف استان گستان

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 340-348

رسول محمدی؛ تینا دادگر؛ حمید رضا پردلی؛ سجاد یزدان ستاد؛ رضا نجف پور؛ الیکا فرج تبریزی


جداسازی و بررسی ویژگی‌های باسیلوس MF3 تجزیه کننده سیانید در شرایط قلیایی

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 384-394

مجتبی محسنی؛ سجاد فیروزیار؛ ام لیلا نظری


جداسازی و شناسایی باکتریهای بومی تجزیه کننده سلولز از خاک

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 99-110

27110

رضا عصاره؛ حسین شهبانی ظهیری؛ سیما عشقی