1. جداسازی، شناسایی و ارزیابی تولید سیدروفور در باکتری‌های سودوموناس و تأثیر آن بر رشد ذرت در محیط آبکشت

فاطمه طهماسبی؛ امیر لکزیان؛ کاظم خاوازی؛ علی پاکدین پاریزی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 75-86

چکیده
  باکتری‌های سودوموناس از مهمترین باکتری‌های ریزوسفری افزایش دهنده رشد گیاه (PGPR) می‌باشند. در این تحقیق 38 جدایه سودوموناس از ریزوسفر خاک اطراف محیط رشد ریشه ذرت در مناطق مختلف استان خراسان رضوی جداسازی شدند. ابتدا تمامی جدایه‌ها با آزمون‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شناسایی شدند. همه جدایه‌ها مشابه باکتری‌های سودوموناس فلورسنت ...  بیشتر