1. تعیین فعالیت سلولازی آکتینومیست‌های گرما‌دوست موجود در کمپوست قارچ خوراکی به روش ارزیابی با کاغذ صافی

نفیسه تقی زاده؛ محمد فارسی؛ علی پاکدین پاریزی؛ سعید طریقی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 26-34

چکیده
  چکیده: آکتینومیست‌ها، بویژه گونه‌های گرمادوست، به عنوان اصلی‌ترین اجزای میکروفلور کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای شناخته ‌شده‌اند. این گروه از باکتری‌ها در تولید آنزیم‌های تجزیه‌کننده و آنتی‌بیوتیک‌ها توانایی زیادی دارند. آکتینومیست‌های گرمادوست از مراحل مختلف تهیه کمپوست‌ با تکنیک رقیق‌سازی جداسازی شدند و کشت خالص آنها تهیه ...  بیشتر