1. همسانه‌سازی و ارزیابی فعالیت پیشبر القایی Rd29A در گیاهان تراریخت توتون
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 480-490

چکیده
  پیشبر Rd29A به وسیله واکنش زنجیری پلیمراز (PCR) و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی از گیاه Arabidopsis thaliana همسانه­سازی شد. ناقل دوگانه بیانی pBI-RD-GUS با اتصال توالی RD29A به ژن gus ساخته شد. سازه اخیر به همراه pBI121 با استفاده از Agrobacterium tumefaciens برای تراریختی گیاه توتون مورد استفاده قرار گرفت. ارزیابیهای مولکولی گیاهان تراریخته توتون حضور و فعالیت ژن ...  بیشتر