1. بررسی توان باکتریهای فلاوباکتریوم در حلالیت فسفر نامحلول
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 472-479

چکیده
  ریزوسفر محل زندگی طیف متنوعی از میکروارگانیسمها و بالاخص باکتریهاست که ممکن است برای رشد گیاه مفید، مضر یا بی تأثیر باشد. باکتریهای مفید این منطقه که به باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه موسوم می باشند توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده اند. این باکتریها می توانند با استفاده از یک یا چند مکانیسم خاص موجب بهبود رشد گیاه شوند. ...  بیشتر