کلیدواژه‌ها = فلزات سنگین
پایش زیستی تغییرات زمانی غلظت عناصر جزیی معلق در هوا با استفاده ازتکنیک انتقال گلسنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

یونس یعقوب زاده؛ عباس اسماعیلی ساری؛ نادر بهرامی فر


ناهنجاری‌های کروموزومی القاء شده توسط فلزات سنگین در گیاه گلپر (Heracleum persicum Desf. ex fisch)

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 438-451

فاطمه حاج مرادی؛ فاطمه علیجانی


سنجش سمیت فلزات سنگین سرب، کادمیوم و مس توسط باکتری نورافشان جدا‌شده از دریای مازندران

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 588-598

مجتبی محسنی؛ شیماسادات معقول


بررسی تحمل و جذب فلزات مس و سرب توسط سه سویه استاندارد مخمر

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 179-191

علیرضا حسنی؛ زهرا اعتمادی فر؛ ایرج نحوی


تأثیر آبیاری با پساب شهری بر تجمع باکتریهای شاخص آلودگی و برخی فلزات سنگین در خاک و گیاه

دوره 26، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 508-523