کلیدواژه‌ها = جهش
پیشگویی جهش‌های پایدارکننده بالقوه پروتئین اینترفرون بتا-a1 (سینووکس) به‌وسیله شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 612-625

سوگند امیری فر؛ کریم مهنام


تغییرات فنوتیپی ایجاد شده توسط جهش خودبخودی و ترانسپوزونی در باکتری سودو موناس تولاسی (Pseudomonas tolaasii)

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 492-502

مینا مرادیان؛ سعید طریقی؛ پریسا طاهری


جهش‌زایی در برنج برای ایجاد تحمل به خشکی و بررسی تغییرات ژنتیکی جهش یافته‌ها با نشانگر ISSR

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 126-140

اسدالله احمدی خواه؛ هدا شجاعیان؛ محمدهادی پهلوانی


مطالعه اهمیت و نقش اسیدهای آمینه آسپارژین 28 و لیزین 30 فوتوپروتئین اکورین در جذب کلسیم

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 468-474

معصومه اسماعیل نژاد؛ مهدی زین الدینی؛ نادر مقصودی


بهینه سازی قارچ Trichoderma reesei جهت افزایش تولید آنزیم سلولاز از طریق تکنیک Mutation & Selection

دوره 26، شماره 3، آذر 1392، صفحه 393-400

26314