1. مقایسه کارآیی کاربردی بیوسایدهای فرمالدئیدی و غیرفرمالدئیدی بر توده میکروبی غالب در امولسیون فلزکاری
دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 353-364

چکیده
  امولسیونهای فلزکاری کاربرد گسترده‌ای در صنعت فلزکاری جهت خنک کردن، کاهش اصطکاک بین سطوح و جلوگیری از خوردگی دارند. هدف از این پژوهش ارزیابی میزان بار میکروبی امولسیون فلزکاری واحد ریخته‌گری مس سرچشمه کرمان و بررسی کارآیی بیوسایدهای فرمالدئیدی و غیرفرمالدئیدی درحذف آن می‌باشد. برای این منظور به مدت  9 ماه، با روش دوره‌ای ...  بیشتر