کلیدواژه‌ها = SDS-PAGE
بررسی ویژگی های مولکولی و بیوشیمیائی واریته‌های کینوا (Chenopodium quinoa)

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 299-312

اعظم راسخی کازرونی؛ محمدرضا زمانی؛ فاطمه حیدریان نائینی؛ اسما راسخی کازرونی؛ علی رضا منصوریان؛ سعید سلامی


بررسی الگوهای بیان High temperature requirement A2 (HtrA2) در رده‌ها و بافت‌های سلولی مختلف و تولید آن در میزبان پروکاریوتی

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 329-341

سمیرا شاطریان؛ سعید نژاوند؛ علی مطاع؛ محمد پاژنگ


اثر عصاره برگی آلوئه ورا بر رشد، تولید آفلاتوکسین B1 و الگوی پروتئین های خارج سلولی آسپرژیلوس فلاووس در شرایط آزمایشگاهی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 35-44

2814

آرش بابایی؛ میلاد منافی؛ حدیث طوافی


بررسی ارتباط بین تنوع ژنتیکی و توزیع جغرافیایی میان 11 جمعیت وحشی Dactylis glomerata توسط پروتئینهای کل

دوره 26، شماره 3، آذر 1392، صفحه 278-288

2634