1. اثر دو پکتین سیب یا اسید پکتیک (AP) و پکتین تغییر یافته مرکبات (MCP) بر ترشح نیتریک اکساید در دودمان سلولی توموری هیپوفیز موش GH3/B6

حوری سپهری؛ حسن مقتدری؛ آمنه رضایوف؛ لادن دلفی؛ سارا دشت بزرگی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 144-154

چکیده
  پکتین ها ترکیبات پلی ساکاریدی دیواره سلولی گیاهان می باشند که قادر به القای آپوپتوز در سلول های توموری هستند. مطالعه حاضر اثر این مواد بر آزادسازی نیتریک اکساید را مورد بررسی قرار داده است. تأثیر نیتریک اکساید بر سلول سرطانی به نوع سلول و غلظت آن بستگی دارد، که قادر به ایفای هر دو نقش مهاری و تسهیلی در روند آپوپتوز می باشد. طبق تحقیقات ...  بیشتر

2. اثر داروی گیاهی آیمود برتولید نیتریک اکساید در سلولهای میکروگلیای ملتهب
دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 242-250

چکیده
  سلولهای میکروگلیا، کوچکترین گلیال سلها در سیستم عصبی مرکزی هستند که به عنوان ماکروفاژهای مغزی نقش مهمی در تنظیم ایمنی ذاتی دارند. تغییر شکل سریع این سلولها ازحالت استراحت به فنوتیپ فعال وترشح فاکتورهای قابل نفوذ، توانایی منحصر به فرد آنها را در پاسخ به محرکهای التهابی نشان می دهد. نیتریک اکساید (NO)، یک رادیکال آزاد و از جمله موادی ...  بیشتر