کلیدواژه‌ها = بیان ژن
تاثیر فاکتور‌های القایی بر توان رشد، کلون‌زایی و الگوی ژنتیکی سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی ماهی آزاد دریای خزر در شرایط آزمایشگاهی

دوره 36، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 46-62

سمانه پورسعید؛ محمدرضا کلباسی؛ گورو یوشیزاکی؛ حسین بهاروند


بررسی بیان ژن‌های NAC6 و NAC10 بر روی گیاه تراریخت و غیر تراریخت برنج

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 29-43

کبری عرب؛ رودابه راوش؛ بهروز شیران


بررسی بیان ژنهای کلیدی بیوسنتز دیوسژنین در گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) در پاسخ به سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 410-420

مرضیه لطفی؛ اسعد معروفی؛ احمد اسماعیلی؛ دارا دستان


الگوی بیان ژن های کدکننده آنزیم های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز تحت شرایط کمبود روی خاک در گندم نان

دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 40-51

لیلا رحیمی جاریحانی؛ بابک عبدالهی مندولکانی


افزایش بیان ژن h6h و تولید تروپان آلکالوئیدها در کشت ریشه‌های موئین گیاه دارویی بذرالبنج مشبک تهییج شده با عصاره‌ی قارچ فوزاریوم گرامینه‌روم

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 274-288

کمال رشیدی؛ بهمن حسینی؛ علی شرفی


تاثیر عصاره جلبک سبز Spirogyra sp. بر میزان ترشح آنزیم پکتیناز و سطح بیان ژن PgaA در قارچ Aspergillus niger

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 169-179

امیر مسعود حیدری نژاد؛ ناصر پنجه که؛ سید کاظم صباغ؛ محمد سالاری؛ محمد رضا سرافراز اردکانی


افزایش تحمل به علف کش گلایفوسیت در نتیجه بیان ژن نوترکیب گلایفوسیت اکسیدورداکتاز (gox) در باکتری اشرشیا کولی

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 14-24

سعیده آقایی؛ امیر موسوی؛ علی هاتف سلمانیان؛ فرانک هادی


بررسی بیان برخی ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی ترپنویید‌ها و فنیل‌پروپانوییدها در بافت‌ها، مراحل نموی و تحت تیمار متیل‌جاسمونات در بومادران

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 76-86

احسان فتحی؛ محمد مجدی؛ اسعد معروفی؛ دارا دستان


بررسی اثر تیموکوئینون بر بیان ژن‌های iNos و Cox-1 در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان موش

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 348-360

الهام علیمرادی؛ سجاد سی سخت نژاد؛ حسن اکرمی


بررسی مقایسه ای پروموترهای ژن های Catalase2 و Thioredoxin H5 در آرابیدوپسیس به منظور تعیین نحوه ی کارکرد آن ها در پاسخ به تنش های زیستی و غیر زیستی

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 349-360

زهرا رینتی؛ روح اله شاملو دشت پاگردی


اثر کیتوزان بر بیان ژن چاویکول – O- متیل ترانسفراز و ترکیبات فنیل پروپانوئیدی ریحان بنفش L. Ocimum basilicum تحت تنش خشکی

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 282-294

فاطمه ملک پور؛ عبداله قاسمی پیربلوطی؛ اعظم سلیمی؛ حسن ممتاز


بررسی برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و مولکولی گیاهان تراریخت شده با ژن TRR14 در تیمار شوری

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 141-152

مهناز اقدسی؛ نوشین مقدم


بررسی بیان ژن‌های عوامل رونویسی MADS-box موثر در تشکیل گل در زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 488-499

سونیا جدیر؛ فاطمه دهقان نیری


جداسازی و بررسی بیان واریانت MdMYB10bدر سیب گوشت قرمز و مطالعه اللیسم ژنهای مسئول رنگ قرمز در سیب

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 136-143

27114

عباس یداللهی؛ ابراهیم محمودی؛ بهرام محمدسلطانی