کلیدواژه‌ها = بهینه سازی
بهینه سازی فرآیند زی تبدیلی ال تیروزین به ال دوپا توسط سویه جدید باکتری Paenibacillus sp. strain CT4W با استفاده از روش های تک عاملی و تاگوچی

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 510-526

مراحم آشنگرف؛ مینا صیادی؛ محمد مجدی


تولید اسید سیتریک از ضایعات کشاورزی با استفاده از Aspergillus niger به روش تخمیردر بستر جامد و بهینه سازی فرآیند تولید

دوره 34، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 597-611

فرنگیس آتش نور؛ معصومه انوری


بهینه سازی پارامترهای تاثیرگذار محیط روی توانایی حذف استرازول رد جی تی ال توسط گونه های غالب Bacillus و Aeromonas در یک مطالعه کشت همزمان

دوره 32، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 87-97

فرهاد قادری؛ امیرحسین سیاح زاده؛ مسعود ابراهیمی قادی


بهینه سازی رشد و تولید زیست توده قارچ اندوفیت Piriformospora indica

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 304-312

هما نورا؛ صالح شهابی وند؛ فرخ کریمی؛ احمد اقایی؛ فرشاد درویشی


بهینه سازی تولید لیپاز مخمر یارروویا لیپولیتیکا با روش طراحی آزمایش تاگوچی

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 336-343

فرشاد درویشی؛ برومند حسینی؛ پریسا فتحی رضایی


بهینه سازی منبع ازت و میزان اکسیژن محلول برای تولید همزمان اتانول و زایلیتول در کشت همزمان دو مخمر Saccharomyces cerevisiae و Candida tropicalis

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 237-249

امید زاهد؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ فرامرز خدائیان