کلیدواژه‌ها = مخمر ساکارومایسس سرویزیه
مطالعه تغییرات بیان ژن Zrt1 در مخمر ساکارومایسس سرویزیه تحت تاثیر غلظت های مختلف روی در محیط

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 397-411

فروغ سرایی؛ کیومرث امینی؛ اعظم حدادی؛ محدثه لاری پور