کلیدواژه‌ها = متالوپروتئاز
افزایش پایداری دمائی پروتئاز سالینی ویبریو پروتئولیتیکوس AF-2004 با استفاده از جهش زایی هدفمند مکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

ماتیا سادات برهانی؛ زهرا اعتمادی فر