کلیدواژه‌ها = پروتئین متصل شونده به کیتین2 از مورینگا اولیفرا
خالص سازی و محلول‌سازی همزمان جسم‌توده‌ای MO-CBP2 با استفاده از شیب اوره

دوره 34، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 575-583

فاطمه ولایتی پور؛ سعید امین زاده؛ سید عبدالحمید انگجی؛ فاطمه فتوحی چاهوکی؛ مرضیه قلاسی