کلیدواژه‌ها = هموفیلی A
شناسایی و پیشگویی میکروRNA جدید و بیماری هموفیلی A

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 425-437

حلیمه رضائی؛ مجید متولی باشی؛ سید جواد مولی